Utredningar

Planprocessen kring en exploatering kräver i dag tidigt en utvärdering avseende möjligheterna till teknisk försörjning. Vatten- och avlopp bör i möjligaste mån anslutas till kommunernas verksamhetsområden. Om så inte är möjligt finns idag teknik för miljögodkänd rening av spillvattenavlopp.

Den senare tidens klimatproblem genererar ett nytt tänkande för utveckling av byggnader och anläggningar.

Nya reningsmetoder för dagvatten från mindre och medelstora bebyggelseområden kommer att utvecklas i allt större utsträckning.

Ålägganden om rening av dagvatten kommer att bli än mer påtagligt inom den närmaste tiden där krav på lokalt omhändertagande och rening via magasin innan utsläpp kan ske till känsliga recipienter.

Vi utreder och föreslår hållbara anläggningar för de flesta behov.